dnes je středa 24. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Předběžné opatření ve sporu Prace.cz vs. Sprace.cz <15. 6. 2004> <Matejka Ján>

Přinášíme našim čtenářům ITpráva úplné znění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2004 o nařízení předběžného opatření v mediálně známém sporu majitelů doménových jmen prace.cz a sprace.cz. Argumentace opravdu stojí za přečtení.15 Cm 46/2004-34

 

Usnesení

 

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Zuzanou Čížkovou v právní věci žalobce LMC s.r.o., se sídlem  v Praze 9, Vysočanská 234, IČ 25441381, právně zastoupeného YYY proti žalovanému Seznam.cz, a.s., se sídlem v Praze 5, Naskové 1, IČ 26168685, právně zastoupeného XXX o návrhu na vydání předběžného opatření

 

takto:

 

            I. Žalovaný je, od doručení tohoto usnesení, povinen zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí na webových stránkách www.sprace.cz.

 

            II. Návrh na nařízení předběžného opatření, aby bylo žalovanému přikázáno na adresu, kam je nyní doména „sprace.cz“ směřována umístit na jeho náklady text o velikosti písma 25 bodů dle běžné počítačové sazby v modré barvě na bílém podkladě v rámečku o velikosti 500 x 300 obrazovkových bodů s umístěním od levého horního rohu ve znění „O užití této domény, v souvislosti s nabízením a propagací služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí, je veden soudní spor u Městského soudu v Praze“, se zamítá.

 

Odůvodnění:

 

Žalobce se domáhal nařízení předběžného opatření uvedeného ve výroku tohoto usnesení.

 

Uvedl, že je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je automatizované zpracování dat, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, poskytování software, reklamní činnosti a marketing.

 

V posledních letech rozhodující měrou formuje internetový trh práce v ČR, když úspěšně navázal na podnikatelský projekt svého zakladatele Ing. Libora Malého, který od roku 1995 podnikal pod obchodní firmou Ing. Libor Malý – LMC, a který se zasloužil o vznik internetového trhu práce v ČR. Klíčovou službou žalobce je poskytování rozsáhlé nabídky pracovních příležitostí, odborného poradenství a aktuálních informací týkající se trhu práce a personalistiky na území ČR, a to především prostřednictvím internetové domény „prace.cz“, jakož i prostřednictvím dalších domén „jobs.cz“ a „hotjobs.cz“. Doména „pracxe. cz“ byla registrována dne 16. března 1997. Při své činnosti používá žalobce již řadu let označení, resp. službu www.prace.cz, popř. „prace.cz“ a své služby nabízí i prostřednictvím internetových domén, především domény „prace.cz“, jejímž je oprávněným uživatelem, a to na základě licenční smlouvy, kterou uzavřel dne 1. května 2001 jako nabyvatel na straně jedné s ing. Liborem Malým jako poskytovatelem na straně druhé.

 

Žalovaný je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je i zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost, marketing v oblasti nákupu a prodeje a zprostředkování internetových služeb.

 

Dne 6. listopadu 2002 si žalovaný zaregistroval doménu „sprace.cz“, kterou (patrně začátkem tohoto roku) začal užívat za účelem zprostředkování a nabízení pracovních příležitostí a aktuálních informací týkajících se trhu práce v České republice.

 

Žalovaný doposud nezprostředkovával zaměstnání, ale umožňoval třetím osobám, včetně žalobce, nabízet své služby prostřednictvím jeho internetové domény III. stupně „prace.seznam.cz“. Žalobce a žalovaný tímto způsobem spolupracovali na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. dubna 2002. Žalovaný předmětnou smlouvu v prosinci 2003 vypověděl s účinností ke dni 29. února 2004.

 

Doména, resp. označení „sprace.cz“, využívá zaměnitelnosti označení užívaného žalobcem („prace.cz“), jakož i přihlášky ochranné známky žalobce „prace.cz“, která se dostala do širokého povědomí veřejnosti.

 

Žalobce je přesvědčen, že jednání žalovaného je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže. Užití domény „sprace.cz“, jakož i užití označení „sprace“, může vyvolat nebezpečí záměny na straně veřejnosti co do původu služeb nabízených žalovaným, když u spotřebitelů může být vyvolán dojem, že zde existuje spojení se službou poskytovanou žalobcem. Jednání žalovaného naplňuje znaky klamavé reklamy.

 

Žalobce se domnívá, že jednáním žalovaného může dojít nejen k odlákání zákazníků z řad osob hledajících práci, ale i z řad zákazníků, kteří prostřednictvím domény „prace.cz“ propagují své služby a umísťují zde svou reklamu. dále má žalobce obavy, že užíváním domény „sprace.cz“, resp. označení „spráce“ může dojít k narušení či dokonce ke ztrátě rozlišovací způsobilosti označení „prace“, resp. „prace.cz“, kterou žalobce řadu let cíleně získával nákladnou propagací. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto následky hrozí nastat nyní, a do doby pravomocného rozhodnutí ve věci již mohou být nevratné, je nutné řešit vzniklou situaci okamžitě prozatímní úpravou vztahů mezi účastníky. Proto žalobce navrhl nařízení předběžného opatření uvedeného ve výroku usnesení.

 

Podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř. může soud nařídit předběžné opatření, jestliže je třeba zatímně upravit poměry účastníků, přičemž dále obdobně platí ustanovení § 74 a násl. o.s.ř. Předpokladem pro nařízení předběžného opatření je, že žalobce osvědčí skutkové okolnosti, které věcně odůvodňují navrhované opatření a že současně osvědčí naléhavost potřeby zatímní úpravy vztahů. Soud vychází při rozhodování o nařízení předběžného opatření ze skutkových okolností, které tvrdí a osvědčuje žalobce a rozhodující pro předběžné opatření je podle ust. § 75 odst. 5 o.s.ř. stav v době vydání usnesení soudu prvního stupně.

 

Žalobce k návrhu na nařízení předběžného opatření přiložil výpisy z obchodního rejstříku žalobce a žalovaného, výpis z rejstříku ochranných známek o podané přihlášce ochranné známky slovní grafické „prace.cz“, výpis z databáze domén registrovaných CZ.NIC v ČR o registraci domény „prace.cz“ ode dne 16. března 1997, jejímž držitelem je Ing. Libor Malý – LMC a o registraci domény „sprace.cz“ ode dne 6. listopadu 2002, jejímž držitelem je žalovaný, fotografie reklamního loga žalobce z reklamní kampaně, přehled reklamních kampaní žalobce, daňové doklady vystavenými poskytovateli služeb žalobci, licenční smlouvu ze dne 1. května 2001 uzavřenou mezi poskytovatelem Ing. Liborem Malým a nabyvatelem LMC s.r.o., jejímž předmětem je oprávnění nabyvatele k výkonu veškerých práv spojených s užíváním domén druhého stupně „prace.cz“, „jobs.cz“ a „hotjobs.cz“, závěrečnou zprávu z on-line části studie – Znalost značky ze dne 23. února 2004, tiskovou zprávu žalovaného a společnosti CP Online, a.s. ze dne 14. ledna 2004, články uveřejněnými v Právu dne 25. září 2003 a v Blesku dne 19. září 2003, e-mail managera žalovaného ze dne 5. února 2004, notářské zápisy NZ 86/2004, N 82/2004 ze dne 11. února 2004, NZ 111/2004, N 82/2004 ze dne 23. února 2004 a NZ 180/2004, N 178/2004 ze dne 5. dubna 2004, smlouvu o poskytování služeb ze dne 15. dubna 2002 uzavřenou mezi žalobcem a žalovaným spolu s přílohou č. 1 smlouvy, články uveřejněnými na internetových stránkách.

 

Na základě návrhu žalobce a přiložených listin má soud za osvědčené, že žalobce je zapsán v obchodním rejstříku a jeho předmětem podnikání je automatizované zpracování dat, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, poskytování software a reklamní činnosti a marketing. Žalovaný je též zapsán v obchodním rejstříku a předmětem jeho podnikání je mimo jiné zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, reklamní a propagační činnost, zprostředkování internetových služeb. Dne 16. března 1997 byla registrována CZ.NIC doména „prace.cz“, jejímž držitelem je Ing. Libor Malý. Žalobce je, na základě licenční smlouvy ze dne 1. května 2001, oprávněn k výkonu veškerých práv spojených s užíváním domény „práce.cz“. Dne 6. listopadu 2002 byla CZ.NIC registrována doména „sprace.cz“, jejímž držitelem je žalovaný. Přihláškou č. 191645 podanou dne 16. května 2003 u Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásil  žalobce ochrannou známku „prace.cz“ pro třídy výrobků a služeb 35, 38, 41 a 42. Dne 14. ledna 2004 vydal žalovaný tiskovou zprávu o přípravě personálního serveru a představení nové domény „sprace.cz“. Dne 5. dubna byl sepsán notářský zápis NZ 180/2004, N 178/2004. Notář JUDr. Roman Bláha osvědčil, že dne 5. dubna 2004 v době mezi 12,00 a 12,30 a mezi 18,00 a 18,30 hod. se po zadání internetové adresy www.seznam.cz a po kliknutí na odkaz Práce, brigády v rubrice Inzerce na monitoru jeho počítače zobrazila úvodní stránka Sprace a po zadání internetové adresy www.google.com a po zadání hesla práce do vyhledávacího řádku se na monitoru jeho počítače objevila nabídka stránek, mezi nimiž byla na prvním místě uvedena stránka Prace.cz, na druhém Sprace.cz.

 

            Na základě skutkových tvrzení žalobce a jím osvědčených skutečností dospěl soud k závěru, že jsou v daném případě splněny podmínky pro nařízení žalobcem navrženého usnesení. Mezi žalobcem a žalovaným existuje soutěžní vztah, přičemž jednání žalovaného může být posuzováno v rozporu s dobrými mravy, neboť doménová jména „prace.cz“ a „sprace.cz“ jsou natolik zaměnitelná, že mohou uživatele Internetu zmást a ztížit mu přístup k informacím o službách žalobce. Soud dospěl k závěru, že užívání domény „sprace.cz“ přináší žalovanému neodůvodněné výhody získané tím, že užíváním domény „sprace.cz“ využívá známosti žalobcem užívané domény „prace.cz“ k vlastnímu prospěchu a naopak zhoršuje pozici žalobce v hospodářské soutěži. Vzhledem k tomu, že v důsledku jednání žalovaného hrozí žalobci vznik závažné majetkové i nemajetkové újmy, vyhověl soud návrhu žalobce na nařízení uvedeného předběžného opatření. Co se týče osvědčení nároku samotného alespoň v míře nezbytné pro nařízení předběžného opatření, má soud za to, že i tato podmínka byla splněna.

 

            Pokud se týká návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření uvedeného v bodu II. výroku tohoto usnesení, soud jej zamítl, neboť dospěl k závěru, že v daném případě se nejedná o zatímní úpravu poměrů účastníků řízení.

 

            O nákladech předběžného opatření bude rozhodnuto v rozhodnutí ve věci samé, kterým řízení skončí.

 

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Nebude-li povinnost uložená tímto usnesením splněna dobrovolně, lze navrhnout soudní výkon rozhodnutí.

Rubrika: Judikatura, Ochrana doménových jmen Čtenost: 10475 Počet reakcí: 3

Diskuse - komentáře:
   21 Jul 2004 20:55 janapin
neverim vlastnim okam
 
   27 Jun 2005 21:06 Bennie
odvolací rozsudek - zrušení předběž. opatření
 
   20 Jul 2005 18:42 Jiří Č ermák
odvolací rozsudek - zrušení předběž. opatření
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce