dnes je středa 24. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Předběžné opatření ve sporu Prace.cz vs. Sprace.cz - rozhodnutí o odvolání <26. 7. 2005> <Čermák Jiří>
Přinášíme čtenářům ITpráva usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. května 2005 o zrušení předběžného opatření v mediálně známém sporu majitelů doménových jmen prace.cz a sprace.cz. Závěry odvolacího soudu jsou velmi zajímavé, zejména proto, že tento spor (pokud je nám známo) je pravděpodobně prvním u nás, kde nešlo o více či méně křiklavou podobu doménové spekulace, ale o spor týkající se užívání podobných domén (vlastněných dvěma již zavedenými společnostmi), které jsou tvořeny bežným slovním prvkem. Velmi zajímavý je též poukaz na nutnost odlišně posuzovat zaměnitelnost ochranných známek a zaměnitelnost doménových jmen. Na závěr bychom však rádi uvedli, že jde o "pouhé" rozhodnutí o předběžném opatření, nikoliv o rozhodnutí ve věci samé. K tomuto usnesení se ještě na ITprávu vrátíme.

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Macka a soudkyň Mgr, Dagmar Javůrkové a Mgr. Michaely Kudějové v právní věci žalobce LMC s.r.o., se sídlem Vysočanská 234, Praha 9, IČ 26441381,  proti žalovanému Seznam.cz, a.s. se sídlem Naskové 1, Praha 5, IČ 26168685, o zdržení se jednání nekalé soutěže s návrhy na vydání předběžného opatření, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2004 č.j. 15 Cm 46/2004-34, ve znění usnesení ze dne 24. května 2004, č.j. 15 Cm 46/2004-62, o odvolání žalobce proti usnesení téhož soudu ze dne 31. srpna 2004 č.j. 15 Cm 46/2004-109 a usnesení ze dne 1. října 2004 č.j. 15 Cm 46/2004-125

takto:

Usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. dubna 2004 č.j. 15 Cm 46/2004-34, ve znění usnesení ze dne 24. května 2004, č.j. 15 Cm 46/2004-62, se v napadeném výroku I. mění tak, že návrh na uložení povinnosti žalovanému zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí na webových stránkách www.sprace.cz se zamítá.

(Poznámka: Usnesení  Vrchního soudu se týkalo i dalších rozhodnutí soudu prvního stupně, tyto pasáže jsme však pro přehlednost odstranili, neboť se přímo netýkaly prvostupňového usnesení 15 Cm 46/2004-34, které je usnesním hlavním a pro účely tohoto příspěvku tím podstatným)

Odůvodnění:

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. dubna 2004 č.j. 15 Cm 46/2004-34, ve znění usnesení ze dne 24. května 2004, č.j. 15 Cm 46/2004-62, soud prvního stupně pod bodem I. výroku uložil žalovanému povinnost zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí na webových stránkách www.sprace.cz, dále pak zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by žalovanému byla uložena povinnost umístit na adrese, kam je doména „sprace.cz" směřována, text v podobě a zněm žalobcem navrženém ((bod II. výroku). V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že žalobce tvrdil, že poskytuje rozsáhlou nabídku pracovních příležitostí, odborné poradenství a aktuální informace týkající se trhu práce a personalistiky na území ČR, a to především prostřednictvím internetové domény „prace.cz",, jobs.cz", „hotjobs.cz", přičemž doména „prace.cz" byla registrována 16.3.1997 a žalobce je na základě licenční smlouvy z 1.5.2001 jejím oprávněným uživatelem. Žalovaný si 6.11.2002 zaregistroval doménu „sprace.cz", kterou začal využívat za účelem zprostředkování a nabízení pracovních příležitostí a aktuálních informací týkajících se trhu práce v ČR. Do té doby žalovaný umožňoval třetím osobám (a to i žalobci podle smlouvy vypovězené k 29.2.2004) nabízet své služby prostřednictvím domény třetího stupně „prace.seznam.cz". K odůvodnění návrhu, jak soud dále uvedl, žalobce tvrdil, že označení „sprace.cz" využívá zaměnitelnosti s označením užívaným žalobcem („prace.cz"), jakož i přihlášky ochranné známky žalobce, jež se dostala do širokého povědomí veřejnosti. Žalobce má za to, že jednání žalovaného je jednáním nekálo soutěžním - skutkové podstaty nebezpečí vyvolání záměny, jež může vést rovněž k odlákání zákazníků žalobce a ke ztrátě rozlišovací způsobilosti označení užívaného žalobcem. Vzhledem k nebezpečí újmy je pak dle žalobce třeba zatímní úpravy poměrů účastníků navrženým předběžným opatřením.

Soud prvního stupně poté, co uvedl podmínky pro nařízení předběžného opatření podle § 102, § 74 a násl. občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.3.2005 (dále jen o. s. ř.) a vyjmenoval listiny, jež žalobce předložil k osvědčení nároku, dospěl k závěru, že tyto podmínky pro vydání navrženého zatímního opatření jsou zčásti splněny. Je osvědčen soutěžní vztah účastníků řízení, i to, že jednání žalovaného, pokud si zaregistroval a začal užívat doménu „sprace.cz", může být posuzováno za rozporné s dobrými mravy, neboť označení domén „sprace.cz" a „prace.cz" jsou natolik zaměnitelná, že mohou uživatele Internetu zmást a ztížit mu přístup k informacím o službách žalobce. Soud má za to, že užívání domény „sprace.cz" přináší žalovanému neodůvodněné výhody, neboť tím využívá známosti žalobcem užívané domény „prace.cz" k vlastnímu prospěchu a zhoršuje pozici žalobce v hospodářské soutěži. Vzhledem k možným újmám žalobce soud návrhu vyhověl v rozsahu požadavku na zdržení se poskytování služeb na webových stránkách předmětné domény, v ostatním návrh zamítl.

Usnesení napadl ve vyhovujícím výroku I. svým odvoláním žalovaný, má za to, že soud prvního stupně nesprávně posoudil podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření, zejména pokud jednání žalovaného měl za jednání nekalosoutěžní. Žalobce neprokázal, jak odvolatel uvedl, naléhavou potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků, což plyne již z toho, že žalovaný si doménu „sprače.cz" zaregistroval k 6.11.2002 a žalobce dosud nic nenamítal. Pokud žalobce tvrdil zásah do práv k ochranné známce, pak žalovaný poukázal na skutečnost, že žalobce se opírá jen o přihlášku ochranné známky a nikoli registrovanou ochrannou známku. Soud prvního stupně měl jednání žalovaného nesprávně za jednání nekalosoutěžní, neboť jednání žalovaného není v rozporu s dobrými mravy soutěže. Označení „práce" je označením druhovým a pokud součástí označení domény žalovaného „sprace" je toto slovo, pak v tom nelze shledat žádný zásah do práv žalobce. Žalovaný dále poukázal na to, že jím užívané označení je součástí jeho vlastní známkové řady (sauto, sreality, smobil, sdovolená), jež je odvozena od základní známky „seznam.cz". Snahou žalovaného je naopak odlišit se od žalobce, podstatné však je, že zde neexistuje nebezpečí záměny obou domén, jak dále podrobně odvolatel odůvodňuje, stejně tak webových stránek na daných adresách provozovaných. Navrhl proto, aby odvolací soud usnesení v napadeném výroku změnil tak, že návrh bude zamítnut, popř. je zrušil (a to i vzhledem k vadě data vydání usnesení, jež je uvedeno jako 14.3.2004, avšak samotný návrh na vydání předběžného usnesení byl doručen soudu dne 7.4.2004). k naposled uvedenému je třeba poznamenat, že uvedený omyl v datu soud prvního stupně sám napravil opravným usnesením.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal na základě podaných odvolání napadená usnesení soudu prvního stupně o návrzích na vydání předběžného opatření podle § 212 a násl. občanského soudního řádu ve znění platném do 31.3.2005 (viz či. II, bod 5. zákona č. 59/2005 Sb.) dále jen „o.s.ř.", vyšel přitom ze zásady, upravené v § 75 odst. 5 o.s.ř., a dospěl k následujícím závěrům:

Žalobou domáhá se žalobce vydání rozsudku, jímž by byla žalovanému uložena povinnost zdržet se užití domény „sprace.cz" a označení „sprace" za účelem nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí prostřednictvím Internetu a dále povinnost zveřejnit omluvu způsobem a ve znění v žalobě uvedeném. V jejím obsahu tvrdí, že nabízí veřejnosti prostřednictvím internetu pracovní příležitosti, k tomu využívá webových stránek domény „prace.cz" (i domén dalších), kterou užívá na základě licenční smlouvy z 1.5.2001, dovozuje, že toto označení „prace.cz" získalo dlouhodobým užitím a intenzivní propagací rozlišovací způsobilost ve vztahu k podniku a službám poskytovaným žalobcem. Žalobce si dále uvedené označení přihlásil jako ochrannou známku, č. přihlášky 191645 sprioritou od 16.5.2003, mj. pro šíření informací prostřednictvím internetu a slovní grafická známka mu také posléze (k 23.7.2004) byla zapsána. Pokud pak žalovaný si pro sebe zaregistroval doménu „sprace.cz" a začal ji užívat ke zprostředkování a nabízení pracovních příležitostí, pak toto jednání má žalobce za jednání nekalosoutěžní, využívající zaměnitelnosti obou doménových jmen a těžící z dobré pověsti označení žalobce.

Vzhledem k újmě vznikající z jednání žalovaného, žalobce požadoval zatímní úpravu poměrů účastníků navrženými předběžnými opatřeními podle § 102 o.s.ř. Soud prvního stupně prvnímu z návrhů vyhověl a uložil žalovanému povinnost zdržet se nabízení a propagace služeb zprostředkování zaměstnání a nabídky pracovních příležitostí na webových stránkách www.sprace.cz, další návrhy, jež dle návrhů žalobce reagují na nový stav v užívání - dle žalobce porušující jeho práva - označení „sprace", resp. „spráce" žalovaným po vydání předběžného opatření, soud zamítl, jak shora popsáno.

Podle § 102, § 74 a násl. o. s. ř. předběžné opatření, vydávané k zatímní úpravě poměrů účastníků po dobu, než bude v již zahájeném řízení rozhodnuto ve věci samé, je prostředkem mimořádným a dočasným, je na místě tam, kde hrozí či trvá zásah do práv, jejichž ochranu žalobce v řízení uplatňuje. Předpokladem pro jeho vydání je osvědčení práva, tvrzeného žalobcem, osvědčení zásahu (či nebezpečí zásahu) do tohoto práva a nezbytnosti požadované úpravy poměrů včetně j ej í přiměřenosti osvědčovanému zásahu.

Oproti závěra soudu prvního stupně, vyjádřenému v usnesení ze dne 14. dubna 2004, odvolací soud nemá podmínky pro vydání navrženého předběžného opatření podle § 102 o.s.ř. za splněné.

Z listin, předložených k návrhu doručenému soudu prvního stupně dne 7.4.2004, lze mít - ve shodě se soudem prvního stupně - za osvědčené, že účastníci jsou v soutěžním vztahu v oblasti nabídky služeb zprostředkování zaměstnání na internetu, že žalobce od května r. 2001 je oprávněným uživatelem domény „prace.cz", na níž prezentuje svou nabídku služeb zprostředkování zaměstnání, a že žalobce dále osvědčil dlouhodobost užívání a propagaci domény „prace.cz" jako internetové adresy s nabídkou pracovních příležitostí. Osvědčeno je dále, že nabídku obdobných služeb žalovaný poskytuje zhruba od počátku r. 2004 na doméně „sprace.cz", pro něho registrované 6.11.2002. Notářskými zápisy žalobce osvědčil, že po zadání doménového jména „sprace.cz", resp. po kliknutí na odkaz Práce v obsahu hlavní stránky portálu žalovaného www.seznam.cz, se objeví úvodní stránka Sprace, resp. „S práce", dále že po zadání hesla „práce" se ve vyhledávači (www.gooogle.com) objeví nabídka stránek žalobce (Prace.cz), na druhém místě nabídka žalovaného (Sprace.cz).

Předně je třeba uvést, že žalovanému nelze uložit zákaz nabízet v prostředí internetu shodné služby, které nabízí žalobce, nelze ani obecně jemu i komukoli dalšímu uložit zákaz užívat slovo „práce", jako slovo obecné, druhové, čemuž odpovídá vprostředí internetu označení „prace". Pokud žalobci náleží právo užívat doménu „prace.cz", pak pouze toto označení je pro něho chráněno a jako takové mu poskytuje (zejména v postavení ve výčtu při zadání určitého hesla v internetových vyhledávačích) výhodu - a to i soutěžní výhodu - oproti jiným poskytovatelům služeb s jiným zněním doménových jmen. Pokud je pak použito již v označení domény s určitou obměnou či doplněním označení žalobce „prace", pak rozhodné je posouzení, zda je tím do práva žalobce, jež se opírá o předchozí dlouhodobé užití tohoto označení k určitému účelu, takto zasaženo či nikoli, především pak — zda je vyvoláno nebezpečí přímé či nepřímé (v možnostech asociací) záměny účastníků či jejich produktů, zda může být užívání považováno za využívání pověsti jiné domény či nikoli, tedy v obecnosti, zda při tvrzení nekalé soutěže jsou splněny podmínky ust. § 44 odst. 1 obchodního zákoníku (dále jen „Obchz").

V daném stadiu řízení o vydání předběžného opatření, kdy rozhodné skutečnosti jsou osvědčovány a dokazování ani zčásti neproběhlo, má odvolací soud za to, že není osvědčeno jak jednání nekalé soutěže žalovaného podle tvrzení žalobce a dále že není osvědčena podmínka nezbytnosti úpravy poměrů účastníků z hlediska vytýkaným jednáním dotčené veřejnosti. Z předložených listin, zachycujících postup uživatele při zadání dle žalobce kolidujícího označení a výsledek tohoto postupu na obrazovce počítače, je podle odvolacího soudu osvědčeno, že uživatel v žádné fázi svého počínání není maten v tom, kým je na předmětných stránkách osloven. Z osvědčeného stavu nevyplývá pochybnost o tom, že uživatel se nachází na stránkách, provozovaných žalovaným, což je dáno uváděním znění obchodní firmy žalovaného (totožné s označením portálu) i opakovaným grafickým ztvárněním písmene „S" v obsahu stránek.

K otázce zaměnitelnosti obou označení domén účastníků odvolací soud zejména poukazuje na nutnost jiného pohledu na uživatele internetu jako na „průměrného spotřebitele". Podle jeho názoru již „průměrný" uživatel internetu (a tedy i potencionální návštěvník stránek účastníků) je si vědom důležitosti každého písmene, číslice a znaménka v označení jakékoli adresy v internetové síti, a tedy i nezbytnosti naprosto přesného užití určitého doménového jména k otevření jím výhradně žádaných webových stránek (pokud neužije vyhledávače k nabídce adres při zadání konkrétního hesla). Pak nelze mít za osvědčené, že zněním doménových jmen webových stránek účastníků „průměrný" uživatel internetu bude maten a nerozliší je.

Odvolací soud uzavřel, že pokud žalobou je uplatněn nárok z titulu ochrany proti jednání nekalé soutěže, pak pro potřebu vydání navrženého předběžného opatření není osvědčen základ tohoto nároku (podmínky § 44 odst. 1 ObchZ), zejména že tvrzený zásah je způsobilý přivodit žalobci újmu, a dále není z podmínek pro vydání předběžného opatření dán požadavek nezbytnosti zatímní úpravy poměrů účastníků navrženým předběžným opatřením .

Z uvedených důvodů pro nesplnění podmínek podle § 102 o.s.ř. odvolací soud napadený výrok I. usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. dubna 2004 změnil podle § 220 o.s.ř. tak, že návrh na vydání předběžného opatření i v tam uvedeném rozsahu zamítl.

O nákladech odvolacího řízení rozhodne soud prvního stupně podle § 145 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16. května 2005

Za správnost vyhotovení:

JUDr. Jiří Macek, v.r. předseda senátu

Rubrika: Judikatura, Ochrana doménových jmen, IT a média Čtenost: 12428 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce